Thực hiện các quy hoạch xây dựng đã phê duyệt tới khi có quy hoạch mới

Tin nhanh

Kết quả biểu quyết luật sửa đổi, bổ sung các luật liên quan quy hoạch
Kết quả biểu quyết luật sửa đổi, bổ sung các luật liên quan quy hoạch

Ký báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự luật ngày hôm qua, 19/11, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, về nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng (Điều 28), có một số ý kiến đề nghị không lập Quy hoạch xây dựng tỉnh vì nội dung, mức độ chi tiết của quy hoạch xây dựng tỉnh trùng với quy hoạch tỉnh tại luật Quy hoạch. Một số ý kiến khác đề nghị cần có quy hoạch xây dựng tỉnh với tính chất là quy hoạch kỹ thuật, chuyên ngành để cụ thể hóa quy hoạch tỉnh và là công cụ quan trọng trong quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Cũng có ý kiến đề nghị xin ý kiến đại biểu Quốc hội về nội dung này. Có ý kiến cho rằng, việc bỏ nội dung quy hoạch xây dựng tỉnh đồng nghĩa với việc phải thay đổi lại toàn bộ hệ thống đồ án quy hoạch xây dựng tỉnh của Việt Nam được xây dựng từ trước đến nay.

UB Thường vụ nhận định, do đây là vấn đề mới và còn nhiều ý kiến khác nhau, để bảo đảm thận trọng, khách quan, việc gửi xin ý kiến các đại biểu Quốc hội đã được thực hiện.

Kết quả có 217/469 phiếu (46,26%) đồng ý phương án 1 (Quy hoạch xây dựng tỉnh được lập là quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành để cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh); 251/469 phiếu (53,51%) đồng ý phương án 2 (Quy hoạch xây dựng tỉnh được tích hợp trong Quy hoạch tỉnh để bảo đảm sự đồng bộ, tránh chồng chéo, trùng lặp).

Từ kết quả này, UB Thường vụ tiếp thu, chỉnh lý điều khoản này trong luật theo hướng không tiếp tục lập Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh (Quy hoạch xây dựng tỉnh) mà tích hợp nội dung này vào Quy hoạch tỉnh để bảo đảm không trái với các nguyên tắc xây dựng luật và tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống quy hoạch.

Các loại quy hoạch khác còn lại trong quy hoạch xây dựng (thuộc phụ lục 2 của Luật Quy hoạch) như quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch xây dựng khu chức năng, quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn tiếp tục được lập theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về quy hoạch đô thị để cụ thể hóa quy hoạch tỉnh.

Trong giai đoạn chuyển tiếp, các quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt theo pháp luật về xây dựng vẫn được thực hiện cho đến khi quy hoạch tỉnh được phê duyệt theo pháp luật về quy hoạch.

Về nội dung sửa đổi, bổ sung luật Quy hoạch đô thị, một số ý kiến cho rằng nội dung quy hoạch chung thành phố trực thuộc trung ương không trùng lặp với nội dung quy hoạch tỉnh và phù hợp với luật Quy hoạch, đề nghị nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng để tránh tình trạng các thành phố trực thuộc trung ương thiếu đi một công cụ quy hoạch quan trọng.

UB Thường vụ Quốc hội giải trình, trên thực tiễn, các thành phố trực thuộc TƯ có vai trò động lực phát triển đối với các vùng và cả nước, có mật độ đô thị hóa và tốc độ đô thị hóa rất cao, khối lượng đầu tư xây dựng lớn. Trong thời gian qua, UBND các thành phố trực thuộc trung ương đã tổ chức lập quy hoạch chung đô thị và được Thủ tướng phê duyệt làm cơ sở để quản lý, đầu tư phát triển đô thị. Do vậy, việc tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chung theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị sẽ bảo đảm các đô thị này phát triển hiệu quả, bền vững, đồng bộ.

Với lý do đó, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, cơ quan giải trình đề nghị giữ quy định về quy hoạch chung thành phố trực thuộc Trung ương tại luật Quy hoạch đô thị.

Bên cạnh đó, theo quy định của luật mới, quy hoạch tỉnh cũng được lập ở thành phố trực thuộc Trung ương. Do đó, cần xác định rõ mối quan hệ giữa 2 quy hoạch cùng cấp đều điều chỉnh về tổ chức không gian đô thị này, tránh chồng chéo, lãng phí, mâu thuẫn về nội dung giữa 2 quy hoạch; bảo đảm khai thác hiệu quả các nguồn lực trong triển khai thực hiện; đáp ứng yêu cầu quản lý, xây dựng và phát triển đô thị, phù hợp với điều kiện thực tiễn của các thành phố trực thuộc Trung ương.

P.Thảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *