Thành lập 19 Tòa án quân khu và Tòa án quân sự khu vực

Tin nhanh

Thành lập 19 Tòa án quân khu và Tòa án quân sự khu vực - Ảnh 1.

Thành lập 19 Toà án quân khu và Toà án quân sự khu vực.

Cụ thể: Thành lập 9 Tòa án quân sự quân khu và tương đương trên cơ sở các Tòa án Quân sự quân khu và tương đương hiện hành gồm: Tòa án Quân sự Quân khu 1; Tòa án Quân sự Quân khu 2; Tòa án Quân sự Quân khu 3; Tòa án Quân sự Quân khu 4; Tòa án Quân sự Quân khu 5; Tòa án Quân sự Quân khu 7; Tòa án Quân sự Quân khu 9; Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội; Tòa án Quân sự Quân chủng Hải quân.

Thành lập 10 Tòa án Quân sự khu vực trên cơ sở các Tòa án quân sự khu vực hiện hành gồm: Tòa án Quân sự khu vực Quân khu 1, trên cơ sở sáp nhập Tòa án Quân sự khu vực 1 Quân khu 1 và Tòa án Quân sự khu vực 2 Quân khu 1 hiện hành; Tòa án Quân sự khu vực Quân khu 2, trên cơ sở sáp nhập Tòa án Quân sự khu vực 1 Quân khu 2 và Tòa án Quân sự khu vực 2 Quân khu 2 hiện hành;.

Tòa án Quân sự khu vực Quân khu 3, trên cơ sở sáp nhập Tòa án Quân sự khu vực 1 Quân khu 3 và Tòa án Quân sự khu vực 2 Quân khu 3 hiện hành. Tòa án Quân sự khu vực Quân khu 4, trên cơ sở sáp nhập Tòa án Quân sự khu vực 1 Quân khu 4 và Tòa án Quân sự khu vực 2 Quân khu 4 hiện hành; Tòa án Quân sự khu vực 1 Quân khu 5, trên cơ sở Tòa án Quân sự khu vực 1 Quân khu 5 hiện hành.

Tòa án Quân sự khu vực 2 Quân khu 5, trên cơ sở Tòa án Quân sự khu vực 2 Quân khu 5 hiện hành; Tòa án Quân sự khu vực Quân khu 7, trên cơ sở sáp nhập Tòa án Quân sự khu vực 1 Quân khu 7 và Tòa án Quân sự khu vực 2 Quân khu 7 hiện hành; Tòa án Quân sự khu vực Quân khu 9, trên cơ sở sáp nhập Tòa án Quân sự khu vực 1 Quân khu 9 và Tòa án Quân sự khu vực 2 Quân khu 9 hiện hành.

Tòa án Quân sự khu vực Thủ đô Hà Nội, trên cơ sở Tòa án Quân sự khu vực Thủ đô Hà Nội hiện hành; Tòa án Quân sự khu vực Quân chủng Hải Quân, trên cơ sở sáp nhập Tòa án Quân sự khu vực 1 Quân chủng Hải Quân và Tòa án Quân sự khu vực 2 Quân chủng Hải Quân hiện hành.

Phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của các Tòa án quân sự quân khu và tương đương; của các Tòa án quân sự khu vực quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được xác định trên cơ sở phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của các Tòa án quân sự quân khu và tương đương; của các Tòa án quân sự khu vực hiện hành.

Tuấn Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *